Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

THÔNG TƯ Số: 28/2009/TT-BGDĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

viettri.edu.vn

QUY ĐỊNH
Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem và tải về tại đây

0 comments

Post a Comment

Next previous home